خدمات

feature one

Data Logger

ثبت سريع داده ها توسط دستگاه ديتالاگر

feature two

ACVG , DCVG , CIPS

بازرسي غير مخرب خطوط لوله

feature three

ECDA

بازرسی به منظور پايش و بررسي خوردگي